HLAS ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V EVROPĚ

O nás

JSME HLASEM ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ A POTRAVINÁŘŮ V EVROPĚ

PODPORA

Nabízíme poradenství a podporu nevládním organizacím, veřejným a soukromým subjektům při řešení jejich zájmů v Evropké unii.

SPOLEHLIVOST

Nabízíme zkušenost stabilní společnosti s širokými kontakty v Bruselu a řadě evropských zemí k podpoře a obhajobě Vašich zájmů a podnikatelských příležitostí.

PROFESIONALITA

Náš široký tým a naši partneři jsou zkušenými profesionály s mnohaletými zkušenostmi a reálnými výsledky na národní i evropské úrovni.

Aktuality

Hledat: Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí podpořil povinné zastropování & přísnější podmínky pro poskytování podpor vázaných na produkci

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP - 17.02.2019 -

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) hlasoval dne 14/02/2019 o vlastním stanovisku k Strategickým plánům pro SZP po roce 2020.

Výbor schválil kompromisní návrh podpořený zástupci politických frakcí EPP, S&D, ECR a ALDE v ENVI výboru stran povinného zastropování přímých plateb na úrovni 80.000 EUR, bez možnosti odečtu nákladů na zaměstnance. Jediné, co by mělo být možné odečíst z částky, která bude zastropována, jsou režimy pro klima a životní prostředí (tzv. eko-schémata). Částka získaná zastropováním by měla být prioritně využita na financování eko-schémat, a následně na intervence spadající pod II. pilíř SZP – programy rozvoje venkova, a to prostřednictvím transferu mezi pilíři. Část finančních prostředků získaných zastropováním pak mohou členské státy využít na financování redistributivních plateb.

Mimo podporu povinného zastropování nad 80.000 EUR ENVI Výbor podpořil i zavedení nových definic, mezi které by měla patřit i definice „intenzity chovu“ hospodářských zvířat, tedy celkové zatížení zvířaty v podniku na metr čtvereční půdy; nebo definice „dočasných travních porostů“, která by se vztahovala na traviny a bylinné plodiny pěstované na zemědělské půdě po dobu minimálně 5 let po sobě jdoucích, popř. i po dobu delší jak pěti let, pokud je vyžadována orba či opětovný výsev.

V případě poradenských služeb pro zemědělství ENVI výbor odhlasoval povinnost pro Evropskou komisi definovat minimální standardy poradenských služeb, a to s ohledem na jejich kvalitu a nezávislost. V případě identifikace intervencí spadajících do přímých plateb (I. pilíř SZP) ENVI výbor odmítá, aby tyto podpory byly vypláceny politikům a státním úředníkům na národní či regionální úrovni a jejich rodinným příslušníkům, pokud mají tito politici či státní úředníci přímou či nepřímou zodpovědnost za plánování a řízení podpor poskytovaných ze SZP, případně za dozor nad výplatami.

V rámci I. pilíře musí členské státy podle výsledku hlasování Výboru ENVI alokovat minimálně 30 % z celkové obálky pro přímé platby na podporu režimů pro klima a životní prostředí (tzv. eko-schémata), přičemž členské státy musí předložit i doplňkové národní seznamy zemědělských praktik, které jsou pro klima a životní prostředí benefitem, a které vychází se seznamu poskytovaného Evropskou komisí. V oblastech s vysokou přírodní hodnotou mohou členské státy požadovat po zemědělcích povinné využívání eko-schémat. Pro AEKO opatření (agro-envi-klima) by měly členské státy vyčlenit minimálně 40 % z obálky pro II. pilíř.

ENVI Výbor navrhuje přesunout platby na podporu oblastí s přírodními omezeními(ANC) z II. do I. pilíře SZP, přičemž členské státy stanoví maximální a minimální částky pro ANC, které nesmí přesáhnout 20 % z alokace podle článku 31 Nařízení 1305/2013 (zde).

Změněna by měla být i pravidla pro přesuny financí mezi pilíři. Přesun až do výše 15 % z I. do II. pilíře by měl být i nadále povolen, naopak ENVI Výbor ale podpořil zrušení přesunu 15 % z II. do I. pilíře.

Pravidla pro výplatu podpor vázaných na produkci (VCS platby) by podle ENVI výboru měla být zpřísněna. ENVI Výbor přijal návrhy nizozemského europoslance Base Eickhouta (strana Zelených), podle kterého by VCS platby měly spadat do zastropování, a v souladu s článkem 15 o redukci přímých plateb by měly být stropovány s cílem zajistit spravedlivější distribuci podpor v členských státech. VCS platby pro živočišnou produkci by mohly být vypláceny pouze v případě, že podniky dodrží maximální limity intenzity chovu hospodářských zvířat (viz výše), která by neměla překročit 0,7 VDJ (velká dobytčí jednotka). VCS platby by mohly být poskytovány pouze těm zemědělcům, kteří plní požadavky welfare zvířat a životního prostředí nad rámec povinností, a pouze pokud členské státy prokáží, že se jedná o poslední možnost podpory sektoru. V žádném případě nesmí být podle ENVI Výboru podpory poskytovány na intenzivní živočišnou výrobu. ENVI Výbor podpořil maximální alokaci 10 + 2 % pro VCS platby.

ENVI Výbor podpořil i zpřísnění pravidel u sektorových intervencí. Například v případě sektoru vína povoluje pro finanční podporu Unie na informační opatření a propagaci financování nikoli 50 %, ale pouze 20 % způsobilých výdajů. Celková roční částka poskytovaná jedinému příjemci prostřednictvím intervencí v sektoru vína nesmí překročit 200.000 EUR.

Výbor ENVI dále podpořil dosažení externí konvergence; posílení podpory pro agrolesnictví, roli žen ve venkovských oblastech, udržitelnost zemědělské politiky, prevenci zemědělské nadprodukce, oběhovou ekonomiku, snížení skleníkových emisí, kvalitu ovzduší, vody a půdy, ekologické zemědělství, snížení objemu používaných pesticidů a antibiotik, monitoring produkce v rámci sektorových opatření & zásad integrované ochrany proti škůdcům, a generační obměnu.

Nová SZP by podle ENVI Výboru měla vstoupit v platnost o dva roky později, než byl původní předpoklad, tedy v roce 2023.

ENVI Výbor má k otázkám týkajícím se životního prostředí sdílené kompetence s Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI). Pokud by AGRI Výbor stanoviska ENVI v rámci vlastního jednání odmítl, má ENVI Výbor právo předložit svá stanoviska přímo během Plenárního zasedání EP. Sdílené kompetence se netýkají článku 15 o redukci přímých plateb (zastropování), ani článku 90 o přesunech finančních prostředků mezi pilíři.

Hlasování o pozici AGRI Výboru by mělo proběhnout do poloviny března 2019, konkrétnější informace by měly být známy po setkání zemědělských koordinátorů politických frakcí EP, které proběhne 19/02/2019.

Výslednou pozici ENVI výboru schválilo 42 europoslanců, 14 europoslanců (včetně českých europoslanců Kateřiny Konečné a Jiřího Maštálky) bylo proti, 3 se zdrželi hlasování. Podrobnější výsledky o hlasování k jednotlivým pozměňovacím návrhům zatím nejsou k dispozici.

Odkazy

PARTNEŘI, SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME

Kontakt

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU, NAPIŠTE NÁM!

Email & Telefon

agrieu@agrieu.cz

+420 608 128 444